Ředitelka Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci vyhlašuje podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a dle vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 1. kolo přijímacího řízení a stanovuje počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2017/2018 takto:
 

Obor vzdělávání
Kód oboru
Forma vzdělávání

Počet  tříd

Počet přijímaných uchazečů

ZDRAVOTNICKÝ  ASISTENT
(53-41-M/01)
denní studium

2 60
 

Kritéria přijímacího řízení:

 • Úspěšné splnění povinné školní docházky
 • Prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
 • Výsledek jednotné přijímací zkoušky – písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky
 • Váha jednotné přijímací zkoušky a váha za prospěch ze ZŠ – 60% : 40%
 • Maximální možný počet získaných bodů celkem - 166 bodů.
  • z toho - za jednotné přijímací zkoušky 100 bodů - český jazyk 50 bodů, matematika 50 bodů
  • za průměrný prospěch na ZŠ - 66 bodů
 • Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu daného oboru potvrzená lékařem na přihlášce. Na přihlášku je nutné u oboru Zdravotnický asistent nechat potvrdit zdravotní způsobilost od lékaře. Musí zde být uvedena formulace: „Uchazeč je způsobilý ” nebo formulace „Uchazeč je schopen studia“. Bez některé z těchto formulací nemůže být přihláška přijata a bude vrácena k doplnění.
 • V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí:
  • výsledek jednotné přijímací zkoušky
  • hodnocení z předmětu přírodopis (biologie) v 9. ročníku ZŠ
 • Přijímáno bude prvních 60 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů
 • Termíny jednotné přijímací zkoušky – středa 12. dubna a středa 19. dubna 2017
 • Přihlášku ke studiu je nutné odevzdat ředitelce školy do 1. 3. 2017
 • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky - 11. 5. a 12. 5. 2017
 • Další informace k jednotné přijímací zkoušce na www.cermat.cz

 

V Jindřichově Hradci 25. 1. 2017

PhDr. Běla Picková
ředitelka školy

Informace pro uchazeče

 • Přihláška ke studiu se podává ředitelce školy do 1. 3. 2017 osobně nebo poštou. 
 • Nejpozději 14 dnů před konáním přijímací zkoušky obdrží zákonný zástupce uchazeče poštou pozvánku k přijímací zkoušce se základními informacemi, s kritérii přijímacího řízení, s předpokládaným počtem přijatých uchazečů a registračním číslem, pod kterým bude uchazeč veden).
 • Přihlášku je možné stáhnout si také z našich školních webových stránek, v odkazu dokumenty (pozor, je opět nový formulář přihlášky!)
 • Do 1. kola přijímacího řízení může uchazeč podat celkem dvě přihlášky.
 • V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen.
 • Na přihlášku je nutné nechat potvrdit zdravotní způsobilost od lékaře. Musí zde být uvedena formulace: „Uchazeč je způsobilý ” nebo formulace „Uchazeč je schopen studia“. Bez této formulace nemůže být přihláška přijata a bude vrácena k doplnění.
 • Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.
 • Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku ředitelce školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Pokud tato lhůta uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

Vaše dotazy ohledně přihlášek a studia vám rádi zodpovíme

na tel.:

 • 384 361 787 (ŘŠ)
 • 384 361 786 (ZŘŠ)

e- mail:

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informace o škole na: www.szsjh.cz