Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitelka Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. kolo přijímacího řízení a podle § 60 odst. 2 stanovuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů a jednotná kritéria pro školní rok 2021/2022 takto:

Obor vzdělávání

Kód oboru

Forma vzdělávání

Počet  tříd

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

PRAKTICKÁ  SESTRA

(53-41-M/03)

denní studium

           2

            60


Kritéria přijímacího řízení:

 • Bodové hodnocení prospěchu - uchazeči budou přijati dle prospěchu v 1. pololetí 8. ročníku a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ. Za každé pololetí max. 20 bodů, celkem max. 40 bodů.
  Nezapočítává se hodnocení za 2. pololetí šk. roku 2019/2020.
  (Tabulka bodového hodnocení prospěchu a ukázka testu z BIO viz příloha níže).
 • Výsledek školní přijímací zkouškypísemný test z biologie člověka (rozsah učiva ze ZŠ) max. 60 bodů. JPZ se nekoná.
  Celkový max. počet bodů za prospěch a školní přijímací zkoušku 100 bodů.     
 • Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu daného oboru potvrzená lékařem na přihlášce.
  Na přihlášku je nutné nechat potvrdit zdravotní způsobilost od lékaře. Musí zde být uvedena formulace dle zákona č. 373/2011 Sb.”Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru  nebo formulace ”Uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání.
 • V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí:
  -   výsledek školní přijímací zkoušky
  -   hodnocení z předmětů za 1. pololetí 9. ročníku v pořadí: český jazyk, matematika, cizí jazyk
 • Přijímáno bude prvních 60 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů.
 • V případě, že bude počet přijatých přihlášek ke vzdělávání stejný nebo nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání, rozhodne ředitelka školy nejpozději do 8. března 2021 o nekonání školní přijímací zkoušky a uchazeči budou přijati bez konání zkoušky. Informace bude zveřejněna na webové stránce školy a bezodkladně bude  sdělena uchazečům a jejich zákonným zástupcům.

 • Termíny školní přijímací zkoušky – středa 5. května nebo čtvrtek 6. května 2021
 • Náhradní termíny školní přijímací zkoušky – pátek 4. června nebo pondělí 7. června 2021
 • Přihlášku ke studiu je nutné odevzdat ředitelce školy do 1. března 2021

  V Jindřichově Hradci 14. 1. 2021

  PhDr. Běla Picková, ředitelka školy          

 

Legislativa 

Ředitelka školy umožní zákonným zástupcům uchazečů nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 17. a 18. května 2021 od 8. 00 do 11.30 hod v sekretariátu SZŠ Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II, 1. patro. Ve středu 19. května 2021 v 8. 00 hod zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a v úřední desce.

Přijímací řízení upravuje:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění
 • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Přijímání  uchazečů - cizinců

 • Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (§ 20 odst. 4 školského zákona), se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost   přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.
 • Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky uchazečů, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury, vytváří redukované pořadí všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání na základě hodnocení zkoušky z matematiky a dalších kritérií přijímacího řízení, která neověřují znalost českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

Informace pro uchazeče

 • Přihláška ke studiu se podává ředitelce školy do 1. 3. 2021 osobně nebo poštou.
  Po tomto termínu obdrží zákonný zástupce uchazeče poštou pozvánku k přijímací zkoušce se základními informacemi, s kritérii přijímacího řízení, s předpokládaným počtem přijatých uchazečů a registračním číslem, pod kterým bude uchazeč veden.
 • Přihlášku je možné stáhnout si také z našich školních webových stránek viz příloha níže.

 • Do 1. kola přijímacího řízení může uchazeč podat celkem dvě přihlášky.

 • V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen.

 • Na přihlášku je nutné nechat potvrdit zdravotní způsobilost od lékaře.
  Musí zde být uvedena formulace:  „Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru” nebo formulace „Uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání“ (podle zákona č. 373/2011Sb.). Bez této formulace nemůže být přihláška přijata a bude vrácena  k doplnění.
 • Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.

 • Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku ředitelce školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Pokud tato lhůta uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.

 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých žáků odešle rozhodnutí o nepřijetí.

 • Vaše dotazy ohledně přihlášek a studia vám rádi zodpovíme
  na tel.: 384 361 787  (ŘŠ), 384 361  786  (ZŘŠ), 
  e- mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.         Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   
  Informace o škole na: www.szsjh.cz