Ředitelka Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci vyhlašuje podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a dle vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 1. kolo přijímacího řízení a stanovuje počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2018/2019 takto:
 

Obor vzdělávání
Kód oboru
Forma vzdělávání

Počet  tříd

Počet přijímaných uchazečů

ZDRAVOTNICKÝ  ASISTENT
(53-41-M/01)
denní studium

2 60

Kritéria přijímacího řízení:

 • Úspěšné splnění povinné školní docházky
 • Prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
 • Výsledek jednotné přijímací zkoušky – písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky
 • Váha jednotné přijímací zkoušky a váha za prospěch ze ZŠ – 60% : 40%
 • Maximální možný počet získaných bodů celkem - 166 bodů.
  • z toho - za jednotné přijímací zkoušky 100 bodů - český jazyk 50 bodů, matematika 50 bodů
  • za průměrný prospěch na ZŠ - 66 bodů  (viz dole "bodové hodnocení prospěchu")
 • Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu daného oboru potvrzená lékařem na přihlášce. Na přihlášku je nutné u oboru Zdravotnický asistent nechat potvrdit zdravotní způsobilost od lékaře. Musí zde být uvedena formulace: „Uchazeč je způsobilý ” nebo formulace „Uchazeč je schopen studia“Bez některé z těchto formulací nemůže být přihláška přijata a bude vrácena k doplnění.
 • V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí:
  • výsledek jednotné přijímací zkoušky
  • poslední lepší hodnocení z předmětů v pořadí: český jazyk, matematika, cizí jazyk a biologie (přírodopis).
 • Přijímáno bude prvních 60 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů
 • Termíny jednotné přijímací zkoušky – čtvrtek 12. dubna a pondělí 16. dubna 2018
 • Přihlášku ke studiu je nutné odevzdat ředitelce školy do 1. 3. 2018
 • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky - 10. května a 11. května 2018

V Jindřichově Hradci 5. 1. 2018

PhDr. Běla Picková
ředitelka školy

Příjímání uchazečů - cizinců

• Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitelka školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první.

• Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

Informace pro uchazeče

 • Přihláška ke studiu se podává ředitelce školy do 1. 3. 2018 osobně nebo poštou. 
 • Po tomto termínu obdrží zákonný zástupce uchazeče poštou pozvánku k přijímací zkoušce se základními informacemi, s kritérii přijímacího řízení, s předpokládaným počtem přijatých uchazečů a registračním číslem, pod kterým bude uchazeč veden.
 • Přihlášku je možné stáhnout si také z našich školních webových stránek, v odkazu dokumenty 
 • Do 1. kola přijímacího řízení může uchazeč podat celkem dvě přihlášky.
 • V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen.
 • Na přihlášku je nutné u oboru Zdravotnický asistent nechat potvrdit zdravotní způsobilost od lékaře. Musí zde být uvedena formulace: „Uchazeč je způsobilý ” nebo formulace „Uchazeč je schopen studia“. Bez této formulace nemůže být přihláška přijata a bude vrácena k doplnění.
 • Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.
 • Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku ředitelce školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Pokud tato lhůta uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.
 • Vaše dotazy ohledně přihlášek a studia vám rádi zodpovíme

na tel.:

 • 384 361 787 (ŘŠ)
 • 384 361 786 (ZŘŠ)

e- mail:

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informace o škole na: www.szsjh.cz