Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitelka Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. kolo přijímacího řízení a podle § 60 odst. 2 stanovuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů a jednotná kritéria pro školní rok 2021/2022 takto:

Obor vzdělávání

Kód oboru

Forma vzdělávání

 

    Počet  tříd

Předpokládaný počet přijímaných

uchazečů

PRAKTICKÁ  SESTRA

(53-41-M/03)

denní studium

           2

            60

Kritéria přijímacího řízení:

 • Úspěšné splnění povinné školní docházky
 • Uchazeči budou přijati dle prospěchu ze ZŠ (bude upřesněno!, nelze použít hodnocení za 2, pololetí šk. roku 2019/2020, nelze použít hodnocení za 1. pololetí. šk. roku 2020/2021)  
 • Uchazeči budou vykonávat jednotnou přijímací zkoušku – písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky   
 • Váha jednotné přijímací zkoušky a váha za prospěch ze ZŠ – 60% : 40%
 • Maximální možný počet získaných bodů celkem – 166 bodů
  (za jednotné přijímací zkoušky 100 b. – CJL 50 b., MATEM 50 b.)

  (za průměrný prospěch na ZŠ – 66 b.)
 • Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu daného oboru potvrzená lékařem na přihlášce.

Na přihlášku je nutné u oboru Praktická sestra nechat potvrdit zdravotní způsobilost od lékaře. Musí zde být uvedena formulace: ” Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru ” nebo formulace „Uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání“ (dle zákona č. 373/2011 Sb.). Bez některé z těchto formulací nemůže být přihláška přijata a bude vrácena  k doplnění.

 • V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí:
  • výsledek jednotné přijímací zkoušky
  • poslední lepší hodnocení z předmětů v pořadí: český jazyk, matematika, cizí jazyk a biologie (přírodopis)
 • Termíny jednotné přijímací zkoušky – pondělí 12. dubna a úterý 13. dubna 2021 
 • Přihlášku ke studiu je nutné odevzdat ředitelce školy do 1. března 2021
 • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky – 12. května a 13. května 2021

                                                 

                                                                                                          PhDr. Běla Picková, v.r.

V J. Hradci 20. 11. 2020                                                                          ředitelka školy 

              

Přijímání  uchazečů - cizinců

 • Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitelka školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první.
 • Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

                                                                                                                                                                                                

Informace pro uchazeče

 • Přihláška ke studiu se podává ředitelce školy do 1. 3. 2021 osobně nebo poštou.
  Po tomto termínu obdrží zákonný zástupce uchazeče poštou pozvánku  k přijímací zkoušce se základními informacemi, s kritérii přijímacího řízení, s předpokládaným počtem přijatých uchazečů  a registračním číslem, pod  kterým bude uchazeč veden.
 • Přihlášku je možné stáhnout si také z našich školních webových stránek, v odkazu dokumenty.
 • Do 1. kola přijímacího řízení může uchazeč podat celkem dvě přihlášky.
 • V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen.
 • Na přihlášku je nutné u oboru Praktická sestra  nechat potvrdit zdravotní  způsobilost od lékaře. Musí zde být uvedena formulace: ” Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru” nebo formulace „Uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání“ (podle zákona č. 373/2011Sb.). Bez této formulace nemůže být přihláška přijata a bude vrácena  k doplnění.
 • Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.
 • Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku ředitelce školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Pokud tato lhůta uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.
 • Ředitelka školy umožní zákonným zástupcům uchazečů nahlédnout a vyjádřit se k podkladům pro přijímací řízení – termín bude upřesněn 
  Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a na úřední desce  v termínu, který bude upřesněn

  Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých žáků odešle rozhodnutí o  nepřijetí.
 • Vaše dotazy ohledně přihlášek a studia vám rádi zodpovíme

   na tel.: 384 361 787   (ŘŠ), 384 361  786   (ZŘŠ)

   e- mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
                Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.