Obor Praktická sestra 53-41-M/03 nabízíme od 1. 9. 2018

(čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou)

Školní vzdělávací program (ŠVP) studijního oboru  53 – 41 – M/03 Praktická sestra se na naší škole jmenuje rovněž Praktická sestra a  je platný od 1. 9. 2018

 • Absolvent je způsobilý vykonávat povolání praktická sestra v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Cíl studia: 

 • Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče.
 • Studium je zakončeno maturitní zkouškou s možností dalšího studia na vyšších odborných a vysokých školách.
 • Nabídka uplatnění a specializací je velmi široká:
  např. v oborech všeobecná sestra, dětská sestra, zdravotnický záchranář, porodní asistentka, fyzioterapie, ošetřovatelství, nutriční terapeut, …

Velmi dobrá možnost uplatnění nejen v ČR, ale také v zahraničí

Povinné všeobecně vzdělávací předměty: 

 • Český jazyk
 • Literatura
 • Cizí jazyk (anglický nebo německý)
 • Základy latiny
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Teorie kultury
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie a ekologie
 • Ekonomika
 • Informační a komunikační technologie
 • Tělesná výchova.

Odborné předměty:

 • Somatologie
 • Psychologie a komunikace
 • První pomoc
 • Základy epidemiologie a hygieny
 • Klinická propedeutika
 • Základy patologie
 • Výchova ke zdraví
 • Ošetřovatelství (interní a chirurgické obory)
 • Ošetřování nemocných (praxe v nemocnici od 3. ročníku)

(dobíhající obor)

(čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou)

poskytuje plnohodnotnou náhradu za dosud vyučovaný obor na SZŠ všeobecná sestra v rámci vzdělávání podle směrnic EU

Cíl studia: 

Výchova zdravotních sester pro státní i soukromá zdravotnická zařízení, pro ústavy sociální péče a domácí ošetřovatelskou péči. Studium je zakončeno maturitní zkouškou s možností dalšího studia na vyšších odborných a vysokých školách.

Školní vzdělávací program (ŠVP) čtyřletého studijního oboru 53 – 41 – M/01 Zdravotnický asistent je na naší škole nazván Praktická sestra a je platný od 1. 9. 2010

Povinné všeobecně vzdělávací předměty: 

 • Český jazyk
 • Literatura
 • Cizí jazyk (anglický nebo německý)
 • Základy latiny
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Teorie kultury
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie a ekologie
 • Ekonomika
 • Informační a komunikační technologie
 • Tělesná výchova.

Odborné předměty:

 • Somatologie
 • Psychologie a komunikace
 • První pomoc
 • Základy epidemiologie a hygieny
 • Klinická propedeutika
 • Základy patologie
 • Výchova ke zdraví
 • Ošetřovatelství (interní a chirurgické obory)
 • Ošetřování nemocných (praxe v nemocnici od 3. ročníku)

(čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou)

Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č.2 Zákona č. 455/1991Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole, zejména v oborech sociální práce a sociální pedagogika a v oborech sociálně zdravotních.

Cíl studia: 

Výchova a příprava pracovníků pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci. Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních, v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managmentu sociálních služeb.

Školní vzdělávací program ( ŠVP) čtyřletého oboru 75 – 41 – M/01 Sociální činnost je na naší škole nazván Sociální pracovník a je platný od 1. 9. 2011

Povinné všeobecně vzdělávací předměty:

 • Český jazyk
 • Cizí jazyk (anglický nebo německý)
 • Dějepis
 • Základy společenských věd
 • Právo
 • Základy přírodních věd
 • Matematika
 • Literatura
 • Teorie kultury
 • Tělesná výchova
 • Ekonomika
 • Informační a komunikační technologie
 • Dramatická a pohybová výchova
 • Výtvarná výchova
 • Hudební výchova

Odborné předměty:

 • Výchova ke zdraví a PP
 • Zdravotní nauka
 • Sociální politika
 • Sociální péče
 • Pečovatelství
 • Odborná praxe
 • Spec. pedagogika
 • Osobnostní výchova
 • Organizace volného času
 • Psychologie
 • Sociální komunikace a interakce
 • Zdravotní a tělesná výchova

Absolventi jsou připraveni zejména např.pro tyto odborné kompetence:

 • podílet se na zajišťování sociálních služeb
 • pomáhat mobilním i imobilním klientům v rezidentském i domácím prostředí při zajišťování základních životních potřeb a zvládání běžných úkonů nebo při udržování kontaktu se společenským prostředím
 • pomáhat rodinám v péči o dítě nebo dospělou osobu se zdravotním postižením
 • provádět základní výchovnou nepedagogickou činnost podporující soběstačnost a sociální aktivizaci klientů a aktivní využívání volného času
 • vyřizování nezbytné administrativní agendy s klienty
 • zajišťovat samostatně péči o dítě do tří let věku v denním režimu
 • realizovat činnosti potřebné pro vytváření a udržování soběstačnosti klienta, jeho
 • fyzické a psychické kondice, společenských a pracovních návyků
 • být vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění a dokázat první pomoc poskytnout

Další aktivity:

Zájezdy do zahraničí (Španělsko, Itálie, Švýcarsko, Paříž, Vídeň), Řízení motorových vozidel, odborné exkurze, sportovní soutěže, přístup k internetu, adaptační dny, LVK, Sportovně branný kurz.

×
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Další informace
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout