Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitelka Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. kolo přijímacího řízení a podle § 60 odst. 2 stanovuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů a jednotná kritéria pro školní rok 2023/2024 takto:

Obor vzdělávání 
Kód oboru
Forma vzdělávání

    Počet 
tříd

Předpokládaný počet
přijímaných 
uchazečů

PRAKTICKÁ  SESTRA
(53-41-M/03)
denní studium

2

56

 

Kritéria přijímacího řízení:

 • Úspěšné splnění povinné školní docházky
 • Uchazeči budou přijati dle prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. roč. ZŠ
 • Uchazeči budou vykonávat jednotnou přijímací zkouškupísemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky   
 • Váha jednotné přijímací zkoušky a váha za prospěch ze ZŠ – 60 % : 40 %
 • Maximální možný počet získaných bodů celkem – 166 bodů
     (za jednotné přijímací zkoušky 100 b. – CJL 50 b., MATEM 50 b.)
     (za průměrný prospěch na ZŠ – 66 b.)
 • Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu daného oboru potvrzená lékařem na přihlášce.
  Na přihlášku je nutné u oboru Praktická sestra nechat potvrdit zdravotní způsobilost od lékaře. Musí zde být uvedena formulace: Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru” nebo formulace „Uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání“ (dle zákona č. 373/2011 Sb.).
 • V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí:
  • výsledek jednotné přijímací zkoušky
  • hodnocení z předmětů v 2. pol. 8. ročníku v pořadí: český jazyk, matematika, cizí jazyk a biologie (přírodopis)
  • hodnocení z předmětů v 1. pol. 9. ročníku v pořadí: český jazyk, matematika, cizí jazyk a biologie (přírodopis)

        Přijato bude prvních 56 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů.

 • Termíny jednotné přijímací zkoušky – čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2023
 • Přihlášku ke studiu je nutné odevzdat ředitelce školy do 1. března 2023
 • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky – 10. května a 11. května 2023

 

V J. Hradci 20. 12. 2022 

                                                                       
PhDr. Běla Picková v.r. 
ředitelka školy                                                                                             

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                          Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

 

V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 a 2 písm. c školského zákona mají nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. osoby, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy přijímacího řízení odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám uchazeče.

                                                    Přijímání uchazečů – cizinců

Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (§ 20 odst. 4 školského zákona), se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky uchazečů, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury, vytváří redukované pořadí všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání na základě hodnocení zkoušky z matematiky a dalších kritérií přijímacího řízení, která neověřují znalost českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.       

                                                     Cizinci podle Lex Ukrajina

Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. i didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury), pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.   

                                                                                                                                                                                   

                                                       Informace pro uchazeče

 • Přihláška ke studiu se podává ředitelce školy do 1. 3. 2023 osobně nebo poštou.
  Po tomto termínu obdrží zákonný zástupce uchazeče poštou pozvánku k přijímací zkoušce se základními informacemi, s kritérii přijímacího řízení, s předpokládaným počtem přijatých uchazečů a registračním číslem, pod kterým bude uchazeč veden.
 • Přihlášku je možné stáhnout si také z našich školních webových stránek, v odkazu dokumenty.
 • Do 1. kola přijímacího řízení může uchazeč podat celkem dvě přihlášky.
 • V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen.
 • Na přihlášku je nutné u oboru Praktická sestra nechat potvrdit zdravotní způsobilost od lékaře. Musí zde být uvedena formulace: ” Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru” nebo formulace „Uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání“ (podle zákona č. 373/2011Sb.). Bez této formulacenemůže být přihláška přijata a bude vrácena k doplnění.
 • Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.
 • Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku ředitelce školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Pokud tato lhůta uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.
 • Ředitelka školy umožní zákonným zástupcům uchazečů nahlédnout a vyjádřit se k podkladům pro přijímací řízení 28. dubna 2023 (čas bude upřesněn).
 • Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a na úřední desce  28. dubna 2023 (čas bude upřesněn).
  Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých žáků odešle rozhodnutí o  nepřijetí.
 • Vaše dotazy ohledně přihlášek a studia vám rádi zodpovíme na tel.: 384 361 787   (ŘŠ), 384 361  786   (ZŘŠ),  e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.