Minulost

Již v letech 1949-57 existovala v Jindřichově Hradci Vyšší zdravotnická škola. Její absolventky byly prvními, kdo vytvářel tradici zdravotnického školství v okresním městě. Po více jak 30-ti letech na ní navázala střední zdravotnická škola, jejíž vznik 1. 9. 1988 byl vyvolán nedostatkem středního zdravotnického personálu.

Začátky byly improvizované. Zatímco se budova bývalého Domu politické výchovy stavebními úpravami zvolna měnila v budoucí sídlo SZŠ, studentkám 1. ročníků ve školním roce 1988/89 poskytla azyl tehdejší střední ekonomická škola, dnešní obchodní akademie. Pro studentky byly vyčleněny 2 třídy, pro vyučující ve sborovně 2 stoly a 3 židle.

Prázdninové měsíce roku 1989 byly ve znamení intenzivních stavebních a úklidových prací v nové budově SZŠ. Na pracích se podíleli nejen pracovníci školy, nýbrž také studentky a většina jejich rodičů. 1. září 1989 nastoupilo do nové budovy školy 133 žákyň 1. a 2. ročníků. Oba 1. ročníky byly "nabité" k prasknutí, měly po 36-ti studentkách - více se jich do tříd nevešlo.

V nové budově byly mimo vlastních tříd 3 učebny ošetřovatelství, učebna výpočetní techniky, fyz. a chem. laboratoř, v každé třídě barevný televizor a po škole byl zaveden samostatný televizní okruh, což nebylo v té době běžné.

V letech 1991 - 93 sloužila jako Domov mládeže část budovy bývalého OV KSČ (dnes fakulta VŠE), v r. 1993 došlo k přesunu do dnešních prostor na sídliště Vajgar, do budovy ubytovny okresní nemocnice.

Od šk. r. 1990/91 se výrazně mění výuka cizích jazyků - v 1. a 2. ročnících je místo dosavadní ruštiny zavedena němčina a angličtina, ve 3. ročnících jsou tyto jazyky zaváděny alespoň jako nepovinné předměty.

Od 1. ledna 1991 získává škola právní subjektivitu a na jaře 1992 se uskutečnily první maturitní zkoušky.

Od února 1993 byl na škole jako jedné z prvních v ČR zaveden nepovinný předmět domácí ošetřovatelská péče,

jedna ze tříd byla přeměněna v moderní jazykovou učebnu.

Počínaje rokem 1994 organizuje škola pro studentky a studenty zahraniční zájezdy - první se uskutečnil v dubnu 1994 do španělské Oropesy, v následujících letech navštěvuje Oropesu další skupina, studentky a studenti jezdí do Vídně i Paříže, navštěvují Řecko, Itálii a Švýcarsko, Anglii.

Od září 1995 se ve škole objevují kromě studentek čtyřletého studia i studentky a studenti 1. ročníku dvouletého pomaturitního studia. Další posluchači tohoto typu studia přicházejí i o rok později, v důsledku změn koncepce ve školství skončil tento typ studia v roce 1998. V roce 1995 byl zakoupen a instalován pro studenty automat na nápoje.

Škola prošla za období 12-ti let pěti zřizovateli:

  • 1.9.1988-31.12.1990 Krajský ústav národního zdraví
  • 1.1.1991-30.6.1991 Okresní úřad
  • 1.7.1991-31.10.1996 Ministerstvo zdravotnictví
  • 1.11.1996-30.9.2001 Ministerstvo školství
  • 1.10.2001-doposud Krajský úřad

V rámci modernizace školy byla za 2 měsíce nákladem 1,5 mil. Kč vybudována a k 10. říjnu 1997 slavnostně otevřena budova posilovny, situována jako samostatný pavilon na školní zahradě. Posilovnu mohou studenti využívat i mimo hodin TV.

V roce 1998 byla zrušena vchodová služba žáků a bylo zakoupeno a instalováno zabezpečovací zařízení pro vstup do budovy školy.

Internet byl zaveden na škole již v roce 1995, přístup k němu mělo ovšem pouze vedení školy. Aby byl umožněn přístup k internetu nejen vyučujícím, ale i studentům, byla v r. 2000 rozvedena po škole internetová síť a připojena na bezdrátové radiové spojení.

Současnost

Jsme škola menší, rodinného typu. Kapacita naší školy je 220 žáků. Ke studiu se k nám hlásí uchazeči nejen z Jindřichova Hradce a okolí, ale i ze vzdálenějších míst, např. z okresů Pelhřimov, České Budějovice, Tábor, Prachatice.V posledních letech projevují zájem o studium i chlapci, kteří se ve zdravotnictví velice dobře uplatňují ( např. jako zdravotnický záchranář, fyzioterapeut, radiologický asistent, žádáni jsou na JIP a ARO, atd.).

Škola je vybavena multimediální učebnou pro výuku jazyků, třemi odbornými učebnami pro výuku ošetřovatelství, učebnou ICT , psychologickou učebnou, chemickou laboratoří, učebnou fyziky, učebnou somatologie, školní knihovnou a posilovnou, která je v areálu školní zahrady.

Během letošních prázdnin proběhla ve škole řada úprav. Byly nainstalovány další 3 interaktivní tabule, nové počítače ve všech sborovnách a 5 počítačů v učebně ICT. Byla provedena rekonstrukce učebny č. 8, učebna č. 36 ve 2. poschodí byla upravena pro výuku psychologie. Učebna pro výuku somatologie byla vymalována a vybavena výškově nastavitelným nábytkem. Na školní chodby byly ve dvou poschodích umístěny počítače pro nepřetržité využívání našimi žáky. Byla provedena oprava soklu školní budovy a v září bude dokončena oprava střechy posilovny.

V učebně ICT jsou všechny počítače nové, získané v rámci dvou projektů OPVK. Z 8 kmenových učeben je 5 vybaveno interaktivními tabulemi, v dalších 2 učebnách jsou nainstalovány televizory Philips s videorekordérem. V jazykové učebně je moderní audio-orální program, televizor s DVD přehrávačem. Dále jsou pro výuku k dispozici vizualizéry, zpětné projektory, notebooky, dataprojektory a značné množství pomůcek a modelů pro výuku odborných předmětů. I ve třech odborných učebnách ošetřovatelství jsou počítače, na kterých žáci pracují s NIS ( nemocniční informační systém). Široká je škála modelů, obrazů pro výuku somatologie a zcela nové modely pro nácvik resuscitace. Proběhla rekonstrukce učebny fyziky a do chemické laboratoře byla nainstalována nová digestoř.

O letošních prázdninách byl zakoupen nový nábytek do kmenových učeben, byla provedena rekonstrukce toalet v 1. poschodí a výměna zářivek v učebnách a v kancelářích v 1. poschodí. Byly opraveny okapy posilovny a vymalovány třídy a chodby. Do odborných učeben byly zakoupeny nové modely pro výuku ošetřovatelství a podařilo se nám získat dvě nová polohovací lůžka.

Podle finančních možností budeme v úpravách a vylepšování školy pokračovat.