Úřední deska

Projekty školy

Projekt „Pro kvalitnější a zajímavější výuku odborných předmětů na SZŠ“ (2)

projekt modernizace vyuky

 

Předmětem projektu je zvýšení vybavenosti Střední zdravotnické školy, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II prostřednictvím pořízení moderního vybavení k podpoře výuky odborných předmětů, což zvýší efektivitu výuky a zvýší motivaci žáků ke studiu relevantních předmětů. Výuka se tak stane moderní a zvýší se teoretické i praktické dovednosti žáků.

Cílem projektu je zajištění kvalitního vzdělávání na dotčené škole v projektem dotčených předmětech v rámci relevantních oblastí vzdělávání. Tohoto cíle bude dosaženo pořízením odborných pomůcek – simulátorů, k rozvoji zejména praktických dovedností žáků. Dojde též ke zlepšení materiální základny školy k poskytování odborného vzdělávání.

Výsledkem projektu tak bude zajištění vybavení pro výuku, které bude moderní a bude reflektovat aktuální potřeby žáků v návaznosti na soudobý rozvoj jejich kompetencí a dovedností. Škola bude disponovat potřebným vybavením pro rozvoj žáků a vytvoří se možnosti pro další rozvoj materiální základny školy.

Důsledkem realizace projektu bude zvýšení odborných dovedností žáků a jejich kvalitnější připravenost na vstup na trh práce.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Unie (Spolufinancováno Evropskou unií).

Program – IROP (Integrovaný regionální operační program)

Celková výše financování – 2 600 000 Kč

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Národní plán obnovy - vybavení škol digitálními technologiemi 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi 
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace
z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením 
   nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

 

eu npo loga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Šablony pro rozvoj SZŠ JH

op jak logo

 

Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003827

Dne 16. 3. 2023 jsme byli Řídícím orgánem vyrozuměni o schválení žádosti o podporu ve výši 872 219 Kč.


Realizace projektu: potrvá 24 měsíců a je plánována od 1. 2. 2023 – 31. 1. 2025

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby žákům ve škole. Podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Cílová skupina: žáci a pedagogičtí pracovníci škol

Koordinátor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

                       Projekt je spolufinancován Evropskou unií

 _________________________________________________________________________________________________________________

 

ERASMUS+ Projekt Odborná stáž zdravotnických oborů 2

V rámci výzvy 2022 byla naší škole schválena žádost v programu ERASMUS+, klíčové akce 1 – Projekty mobility osob v odborném vzdělávání a přípravě.
Byla podepsána grantová dohoda č.  2022-1-CZ01-KA122-VET-078356

Výše schválené podpory:  21 877 €

Realizace projektu:  květen - červen 2023

Popis a cíl projektu:  Žáci se zúčastní třítýdenní stáže v odborných zařízeních v italském Miláně a kromě odborných poznatků budou zlepšovat a procvičovat své jazykové kompetence.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Národní plán obnovy – doučování

Národní plán obnovy – doučování pokračuje i od září 2022

I ve školním roce 2022/2023 pokračuje doučování žáků a je rozděleno na dvě období:

  • září – prosinec 2022
  • leden – srpen 2023

Finanční prostředky pochází z fondů Evropské unie.

Účelem je individuální nebo skupinové doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

npo doucovani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Národní plán obnovy - vybavení škol digitálními technologiemi

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace
z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky
  (prevence digitální propasti).

 

 eu npo loga

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Národní plán obnovy – doučování žáků škol

Od 1. 1. 2022 je naše škola zapojena do Národního plánu obnovy jehož záměrem je nahrazení výpadku vzdělávání z důvodu pandemie Covid–19.
Získaná podpora pro doučování žáků je financována EU.
Cíleným doučováním žáků dojde k rozvoji jejich znalostí a dovedností po návratu k prezenční výuce a sníží se riziko počtu žáků ohrožených školním neúspěchem.

 NPO plakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III)

logo SABLONY III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246

Příjemce: Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem: Střední zdravotnická škola, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II
Finanční příspěvek: 269 884,- Kč

Termín fyzické realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2023

Webový odkaz na internetové stránky projektu IKAP JčK III

https://ikap.kraj-jihocesky.cz/

Stručný popis klíčové aktivity Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony III) a zapojení školy do této klíčové aktivity:

Střední zdravotnická škola, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony III).

Cílem klíčové aktivity je zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit středních škol jednotkovými náklady, naplňující opatření definovaná v Krajském akčním plánu Jihočeského kraje II a školních akčních plánech jednotlivých škol.

 

Podpořené budou tyto podaktivity:

Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ

Cílem aktivity je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků SŠ a odborníků z praxe. Díky spolupráci se zvýší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků i pro jejich uplatnění na trhu práce.

Tandemová výuka na SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků SŠ v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zvýší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Stáže pedagogů SŠ u zaměstnavatelů

Cílem je zvýšit kvalitu vzdělávání na SŠ prostřednictvím stáží pedagogických pracovníků škol u možných budoucích zaměstnavatelů absolventů škol.

Personální podpora – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – koordinátora spolupráce SŠ a zaměstnavatele.

Personální podpora – Školní kariérový poradce

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce SŠ a podpořit tak žáky. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žákům při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání i žáků/studentů nadaných a mimořádně nadaných.

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246, je spolufinancován Evropskou unií.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

ERASMUS+ Projekt Odborná stáž zdravotnických oborů

V rámci výzvy 2020 byla naší škole schválena žádost v programu ERASMUS+, klíčové akce 1 – Projekty mobility osob v odborném vzdělávání a přípravě.

Byla podepsána grantová dohoda č.  2020-1-CZ01-KA102-077327

Výše schválené podpory:  21 172 €

Realizace projektu:  24 měsíců,  1. 9. 2020 - 31. 8. 2022

Popis a cíl projektu:  Žáci se zúčastní třítýdenní stáže v odborných zařízeních v zahraničí a kromě odborných poznatků budou zlepšovat a procvičovat své jazykové kompetence.

 

________________________________________________________________________________________________________________

Prevence rizikového chování ve škole

V rámci "Výzvy na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování pro rok 2020" byl schválen a podpořen projekt naší školy zaměřený na prevenci rizikového chování.  Dne 30. 3. 2020 zaslalo MŠMT toto rozhodnutí.
 
Výše schválené podpory: 54 880 Kč
 
Realizace projektu. 12 měsíců od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
 
Popis a cíle projektu: Projekt je součástí dlouhodobé spolupráce naší školy s organizací Metha z.ú. Jedná se o certifikovaný program primární prevence rizikového chování ve škole. V rámci projektu se realizuje celoroční systematická práce se 4 třídami a adaptační kurz pro budoucí první ročníky, na který navazuje další setkání v průběhu podzimu 2020. 
Cílem programu je prevence vzniku RCH ve škole a monitoring aktuální situace. Do programu jsou zapojeni žáci i vyučující naší školy.
 
 
_______________________________________________________________________________________________________
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Další informace
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Quantcast
OK
Odmítnout