Sociální činnost

Sociální činnost 75–41–M/01 (od 1.9.2011)

(čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou)

Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č.2 Zákona č. 455/1991Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole, zejména v oborech sociální práce a sociální pedagogika a v oborech sociálně zdravotních.

Cíl studia: 

Výchova a příprava pracovníků pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci. Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních, v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managmentu sociálních služeb.

Školní vzdělávací program ( ŠVP) čtyřletého oboru 75 – 41 – M/01 Sociální činnost je na naší škole nazván Sociální pracovník a je platný od 1. 9. 2011

Povinné všeobecně vzdělávací předměty:

 • Český jazyk
 • Cizí jazyk (anglický nebo německý)
 • Dějepis
 • Základy společenských věd
 • Právo
 • Základy přírodních věd
 • Matematika
 • Literatura
 • Teorie kultury
 • Tělesná výchova
 • Ekonomika
 • Informační a komunikační technologie
 • Dramatická a pohybová výchova
 • Výtvarná výchova
 • Hudební výchova

Odborné předměty:

 • Výchova ke zdraví a PP
 • Zdravotní nauka
 • Sociální politika
 • Sociální péče
 • Pečovatelství
 • Odborná praxe
 • Spec. pedagogika
 • Osobnostní výchova
 • Organizace volného času
 • Psychologie
 • Sociální komunikace a interakce
 • Zdravotní a tělesná výchova

Absolventi jsou připraveni zejména např.pro tyto odborné kompetence:

 • podílet se na zajišťování sociálních služeb
 • pomáhat mobilním i imobilním klientům v rezidentském i domácím prostředí při zajišťování základních životních potřeb a zvládání běžných úkonů nebo při udržování kontaktu se společenským prostředím
 • pomáhat rodinám v péči o dítě nebo dospělou osobu se zdravotním postižením
 • provádět základní výchovnou nepedagogickou činnost podporující soběstačnost a sociální aktivizaci klientů a aktivní využívání volného času
 • vyřizování nezbytné administrativní agendy s klienty
 • zajišťovat samostatně péči o dítě do tří let věku v denním režimu
 • realizovat činnosti potřebné pro vytváření a udržování soběstačnosti klienta, jeho
 • fyzické a psychické kondice, společenských a pracovních návyků
 • být vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění a dokázat první pomoc poskytnout

Další aktivity:

Zájezdy do zahraničí (Španělsko, Itálie, Švýcarsko, Paříž, Vídeň), Řízení motorových vozidel, odborné exkurze, sportovní soutěže, přístup k internetu, adaptační dny, LVK, Sportovně branný kurz.