PRAKTICKÁ SESTRA

Obor Praktická sestra 53-41-M/03
(čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou)

Absolvent je způsobilý vykonávat povolání praktická sestra v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Cíl studia: 

 • Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče.
 • Studium je zakončeno maturitní zkouškou s možností dalšího studia na vyšších odborných a vysokých školách.
 • Nabídka uplatnění a specializací je velmi široká:
  např. v oborech všeobecná sestra, dětská sestra, zdravotnický záchranář, porodní asistentka, fyzioterapie, ošetřovatelství, nutriční terapeut, …

Velmi dobrá možnost uplatnění nejen v ČR, ale také v zahraničí

Povinné všeobecně vzdělávací předměty: 

 • Český jazyk
 • Literatura
 • Cizí jazyk (anglický nebo německý)
 • Základy latiny
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Teorie kultury
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie a ekologie
 • Ekonomika
 • Informační a komunikační technologie
 • Tělesná výchova.

Odborné předměty:

 • Somatologie
 • Psychologie a komunikace
 • První pomoc
 • Základy epidemiologie a hygieny
 • Klinická propedeutika
 • Základy patologie
 • Výchova ke zdraví
 • Ošetřovatelství (interní a chirurgické obory)
 • Ošetřování nemocných (praxe v nemocnici od 3. ročníku)

1 ročník

absolvuješ adaptační kurz a seznámíš se se spolužáky a pedagogickým sborem, začneš pracovat v odborných učebnách a naučíš se odborné výkony, zažiješ modelové situace při hodinách první pomoci a můžeš se zapojit do kroužku první pomoci a zkusit si soutěž na mezinárodním poli v Jihlavě s ostatními týmy z jiných zdravotnických škol.

Když budeš chtít, můžeš se zapojit a spolupracovat s námi. Vstoupíš do tajů lidského těla a v somatologii si ho dokonale osvojíš i v kombinaci s latinou. Zajedeš se se spolužáky podívat na leteckou záchrannou službu a podíváš se na místní záchranku v Jindřichově Hradci.

Poznáš jindřichohradeckou nemocnici, ve které budeš do budoucna absolvovat odbornou praxi. Navštívíš zdejší Městskou knihovnu a seznámíš se s jejím provozem, budeš mít příležitost se zaregistrovat.

Na besedě v rámci primární prevence budeš mít možnost položit otázky tiskové mluvčí Policie ČR a v závěru tohoto ročníku můžeš prožít hezké chvíle a nové poznání při exkurzi do historické Prahy, kde navštívíš Pražský hrad a Královskou cestu.

2 ročník

začneš sportovně – branným kurzem – zkusíš si, jak dobrý jsi v jízdě na kole, ve střelbě a orientačním běhu. Vyzkoušíš si odvahu v lanovém centru. Absolvuješ odborné exkurze ve zdejší nemocnici.

Podíváš se na transfúzní a hematologické oddělení a zjistíš, co vše musí splňovat dárci krve. Projdeš si jednotlivá oddělení nemocnice a podíváš se na její organizační strukturu. Ve škole se můžeš zapojit do olympiády v klinické propedeutice a také v psychologii. Stejně tak do olympiád z českého jazyka a cizího jazyka nebo do literární soutěže.

Pokud budeš nejlepší můžeš školu reprezentovat v krajském kole v Českých Budějovicích nebo na celorepublikové úrovni. Pokud jsi sportovně nadán můžeš se zúčastnit lyžařského kurzu a pokud rád cestuješ, budeš mít možnost se svými spolužáky zvolit cíl zahraničního zájezdu.

Navštívíš hlavní město ČR, tentokrát Židovské město a Národní muzeum, zhlédneš Anatomický ústav v Praze. Kulturní zážitek Ti přinese návštěva divadelního představení v Národním, Stavovském nebo Vinohradském divadle.

V přírodovědných předmětech se zúčastníš zajímavého programu Planeta Země 3000, navštívíš nové Planetárium v J. Hradci a zblízka při exkurzi uvidíš bloky JE Temelín.

3 ročník

konečně jsi na praxi v nemocnici. Projdeš si oddělení chirurgie, interny, ortopedie a neurologie.

Čekají Tě odborné exkurze v nemocnicích v Praze i Českých Budějovicích na specializovaných odděleních. Můžeš se účastnit velké soutěže Jihočeská sestřička, kterou pořádá Jihočeský kraj.

Možná Tě čeká Miss sestřička v Českých Budějovicích, ale určitě si prožiješ měsíční červnovou praxi v nemocnici J. Hradec nebo ve Tvé oblíbené nemocnici nebo si zdravotnickou praxi vyzkoušíš v zahraničí v rámci programu Erasmus+ a zároveň budeš mít možnost zdokonalit se v cizím jazyce.

Užiješ si přípravu a průběh studentského svátku Majálesu a skvělou atmosféru majálesového volejbalového turnaje. Ve všech ročnících budeš mít možnost si se svými spolužáky, kamarády z jiných ročníků a pedagogy zabruslit při vánočním bruslení a zazpívat si při vánočním zpívání na schodech.

4 ročník

a je to tady, jsi v posledním ročníku. Než se staneš maturantem, budeš absolvovat praxi v nemocnici na odděleních interny, chirurgie, gynekologie i ambulancích – interní, chirurgické, dětské, endoskopické i urgentní.

Podíváš se na operační sály. Budeš mít možnost vyzkoušet si na jaře maturitu nanečisto, účastnit se doučování ve všeobecných i odborných předmětech a absolvovat odborné exkurze.

Než se naděješ – maturuješ a odcházíš z naší školy jako PRAKTICKÁ SESTRA a je jen na Tobě, kterým směrem se vydáš. My Ti budeme přát hodně štěstí ….