Přihlašování žáků

 • Formulář přihlášky k maturitní zkoušce žáci vyplní a odevzdají nejpozději 3. prosince 2018 (včetně platného doporučení školského poradenského zařízení, pokud žák žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky).
 • Tento termín je závazný i pro přihlášení ke zkoušce opravné, nebo náhradní. Maturanti se v tomto případě přihlašují pouze k těm zkouškám či dílčím zkouškám, které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelkou školy.

Společná část

Povinné zkoušky

 • český jazyk a literatura,
 • cizí jazyk nebo matematika.
 • Povinné zkoušky koná žák v jedné úrovni obtížnosti.

Nepovinné zkoušky

Žák si může (ale nemusí) zvolit maximálně 3 nepovinné zkoušky, a to z nabídky:

 • český jazyk a literatura,
 • cizí jazyk,
 • matematika,
 • občanský a společenskovědní základ,
 • biologie,
 • fyzika,
 • chemie,
 • dějepis,
 • zeměpis a
 • dějiny umění.
 

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Krom zmíněného cizího jazyka není volba nepovinných zkoušek omezena tím, zda se zkušební předměty na škole vyučují. Žák má možnost si vybrat zkušební předmět, z něhož bude konat nepovinnou zkoušku, zcela svobodně bez ohledu na to, jaký obor či typ střední školy studuje. Nepovinné zkoušky (s výjimkou cizích jazyků) neznamenají pro školu žádné nároky na kvalifikaci učitelů, neboť jsou realizovány formou centrálně zadávaných a centrálně vyhodnocovaných testů.

 

Ke stažení


 Profilová část

 a) pro obor Zdravotnický asistent

Skládá se z předmětů:

 • Ošetřování nemocných (praktická zkouška)
 • Ošetřovatelství (ústní zkouška)
 • Psychologie a komunikace (ústní zkouška)

 b) pro obor Sociální činnost

Skládá se z předmětů:

 • Odborná praxe (praktická zkouška)
 • Psychologie (ústní zkouška)
 • Sociální péče (ústní zkouška)

 

Podrobnosti na: 

 

 

Ke stažení: