Aktuálně

co se chystá i co se dělo

Dotační program Jihočeského kraje

Dotační program Jihočeského kraje
MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME I

Podpora rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19 let na školní a mimoškolní aktivity

Cílem dotačního programu je podpořit rodiny s dětmi, aby díky zvyšujícím se nákladům na životní potřeby nemusely omezovat školní a mimoškolní aktivity svých dětí (zájmové kroužky pořádané DDM, ZUŠ apod.).

Náklady na tyto aktivity je možné při splnění stanovených podmínek nyní proplatit z rozpočtu kraje, a to do výše 4 000 Kč na jedno dítě v období 1. pololetí školního roku 2022/2023.

Podmínky podání žádosti:

– Žádosti o podporu (finanční příspěvek) podávají rodiče nebo zákonní zástupci prostřednictvím organizace, která provozuje podporované aktivity.

– Oprávněným žadatelem je škola a školské zařízení zřizované Jihočeským krajem.

– Příspěvek je určen pro dítě s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje k 1. 8. 2022.

– Podporovány budou děti žijící v domácnosti, v níž je:

 • pobírána dávka na „Přídavek na dítě“ alespoň v některém měsíci roku 2022 nebo
 • pobírána dávka na „Příspěvek na bydlení“ nebo
 • čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč včetně. Do příjmů jsou započítávány příjmy z výdělečné činnosti (příjmy ze závislé činnosti, včetně DPP nebo DPČ, OSVČ, včetně DPP, DPČ), výsluhový příspěvek, příjmy z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství), rodičovský příspěvek, skutečně obdržené výživné, příjem z pronájmu, příjem z kapitálového majetku, případně starobní, vdovský nebo vdovecký, sirotčí a invalidní důchod.

– Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že rodič/zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner ke své žádosti doloží:

 • potvrzení o zaměstnání nebo o příjmech z výkonu podnikatelské činnosti jako OSVČ, nebo
 • potvrzení Úřadu práce, že není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Na nevyčerpanou část příspěvku např. díky nemocnosti dítěte, není právní nárok, nebude vyplacena.

Termín podávání žádostí: od 15. 9. 2022 – do 31. 1. 2023 do 12:00 hodin. Jakákoli žádost obdržená po konečném termínu nebude přijata.

Podporovanými aktivitami jsou:

 • předškolní vzdělávání
 • ubytování žáků v domově mládeže, internátu
 • školní lyžařské kurzy
 • vzdělávání v základních uměleckých školách
 • zájmové vzdělávání ve střediscích volného času
 • školní stravování
 • další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí (kroužky, kurzy apod.)

– Částku mohou rodiče poskládat např. z podpory školního stravování ve výši 1 500 Kč a školného v ZUŠ ve výši 2 500 Kč. U každé školy podají řediteli školy žádost s doklady uvedenými výše v částce, kterou po dané škole požadují jako příspěvek k proplacení nákladů.

– Jestliže bude dítě s trvalým pobytem v obci Jihočeského kraje navštěvovat školu, školské zařízení se sídlem mimo území Jihočeského kraje, nemá na podporu v programu I nárok.

Další informace k podmínkám dotačního programu:

https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

Formulář žádosti:

https://myvtomjihocechynenechame.cz/sites/vasvtomnenechame.kraj-jihocesky.cz/files/soubroy/žádost%20o%20podporu%20%20-%20My%20v%20tom%20Jihočechy%20nenecháme%20I%20(3-19)_4.pdf