Aktuálně

co se chystá i co se dělo

Úspěchy našich studentů na soutěžích v první pomoci

Studenti naší školy dosáhli v průběhu června 2014 úspěchů na Celostátních soutěžích v první pomoci. Studenti 1. roč. obsadili na 20. ročníku soutěže v PP Jihlavě krásné 4. místo (ze 34 družstev). Studenti 3. ročníku se zúčastnili XIX. roč. soutěže v PP v Brně a umístili se na velmi pěkném 10. místě (z 27 družstev).

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

X. ročník soutěže v poskytování první pomoci - Memoriál Dáši Křížové

12. června 2014 proběhne "X. ročník soutěže v poskytování první pomoci - Memoriál Dáši Křížové ". Soutěž se pořádá každoročně na závěr výuky předmětu první pomoc pro studenty 1. A obor Zdravotnický asistent a pro studenty 2.B obor Sociální činnost.

Přehled DUM a jejich autorů

SZŠ zpracovala při realizaci projektu „Modernizace výuky“ (EU peníze SŠ) v rámci šablony III/2 DUMy...

Beseda o Německu

V úterý 27. května 2014 od 15. 00 hod. proběhne pro studenty „Beseda o Německu“, kde zájemci získají informace o možnostech studijního a pracovního uplatnění v Německu.

Filmová noc na SZŠ

22. května 2014 propukne na naší škole v 17.30 filmová noc (druhý ročník).

Program:

 • 17.30 příprava ohniště
 • 18.00 zapálení ohně, příprava večeře
 • 19.00 - 23.59 sledování filmů ve dvou učebnách (1 a 8)

Vezměte si s sebou spací pytel, hyg. potřeby a dobrou náladu.

Majálesový turnaj ve volejbale

Ve středu 7. května 2014 se na „zdrávce“ neučilo, ale sportovalo. Každoročního turnaje se letos zúčastnilo 7 družstev a toto jsou výsledky:

1. místo - třída 4.B

2. místo - třída 3.A      

3. místo - třída 2.A                

INFORMACE PRO UCHAZEČE A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

► Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 23. 4. 2014 v odpoledních hodinách na webových stránkách školy a v prosklené vitríně ve vstupní části do budovy školy.

V případě přijatých uchazečů se rozhodnutí o přijetí oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá!

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou! Výjimečně je umožněno uchazeči vzít zápisový lístek zpět, aby mohl potvrdit svůj zájem o vzdělávání na jiné SŠ, kde byl přijat na základě odvolání (ředitelce školy předloží písemnou žádost o zpětné vydání zápisového lístku a doloží písemné rozhodnutí o přijetí na odvolání).

Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilého nepřijatého uchazeče zašle ředitelka školy písemné rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání! Proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání může zákonný zástupce uchazeče nebo zletilý uchazeč podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, České Budějovice, prostřednictvím  ředitelky  Střední zdravotnické školy, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II, 377 01.

Podle § 82, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, musí odvolání obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 

Sportovní úspěch

Družstvo našich florbalistek podalo 2. dubna 2014 v okresním kole soutěže ve florbale SŠ a SOU skvělý sportovní výkon a obsadilo 2. místo. Děvčata zároveň postoupila i do krajského kola soutěže, které se bude konat v úterý 8. dubna.

Našim úspěšným sportovkyním děkujeme a přejeme hodně štěstí a úspěchu i v dalším kole.

Basketbalisté ve škole

Basketbalisté BK Lions Jindř.Hradec v naší škole

Dne 6. března 2014 ve spolupráci s oddílem basketbalu BK Lions J. Hradec navštívili naši školu a hodinu konverzace v anglickém jazyce dva zahraniční basketbalisté – pivot Ferrakohn Hall z USA a rozehrávač Hernst Laroche z Kanady . Po počátečním ostychu jsme se přece jen trochu „rozpovídali“ a společné focení už bylo úplně v pohodě.  

Obecně prospěšná společnost

Obecně prospěšná společnost pro rozvoj Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci, o. p. s. vznikla v roce 1998.
Od r. 2013 se zakladateli O. P. S. stali:

 • Mgr. Stejskalová Ludmila
 • Ing. Michaela Hofmanová (od r. 2020)
 • Ing. Václav Horázný (od r. 2021)

Společnost pro rozvoj Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci, o.p.s. poskytuje služby v oblasti výchovně vzdělávacího procesu žákům oboru praktická sestra:

 • modernizace výchovně vzdělávacího procesu žáků oboru praktická sestra
 • materiální podpora žáků a učitelů při výchovně vzdělávacím procesu a akcích, sloužících jejich tělesnému a duševnímu rozvoji (sportovní a kulturní akce, zájezdy včetně zahraničních, exkurze) a humanitárním cílům (akce pro seniory, handicapované osoby apod.)
 • výměnné stáže a praxe žáků i pracovníků školy
 • tvorba a ochrana životního prostředí

O. p. s. získává prostředky prostřednicvím darů rodičů a přátel SZŠ, případně sponzorskou činností.

 

Orgány o. p. s.

Statutární orgán

 • Michaela Hofmanová

Správní rada

 • předseda: Marcela Šoršová
 • členové:
  o   Ludmila Stejskalová
  o   Helena Šustová
  o   Jana Hromadová
  o   Jana Boudová
  o   Květoslava Vopálková

Dozorčí rada

 • JUDr. Tomeš Vytiska
 • Lenka Kaucká
 • Romana Veselá

Ve školním roce 2022/2023 bylo z o.p.s. přispěno na tyto akce:

Září 2022

Odměny pro žáky 3. ročníků za účast na veřejné sbírce Srdíčkové dny

Odměny žákům za umístění ve sportovních soutěžích v rámci sportovně branného kurzu

Odměny žákům za účast na Dnech první pomoci

Říjen 2022

Odměny žáků 4. ročníku za umístění v soutěži Jihočeská sestřička

Odměny za nejzajímavější papuče – Papučový den

Odměny žákům za pomoc při organizaci soutěže Jihočeská sestřička

Odměny žákům za účast na veřejné sbírce Bílá pastelka

Drobné občerstvení v rámci schůze správní rady

Odměny žákům za účast a organizaci Dne otevřených dveří

Odměny za reprezentaci školy v rámci sportovního volejbalového utkání

Příspěvek z o.p.s. žákům 4. ročníku na maturitní ples

Listopad 2022

Odměna žákům 3. ročníku za účast v projektové soutěži Hartman RICO

Prosinec 2022

Odměny pro žáky za reprezentaci školy na ZŠ

Mikulášská nadílka pro všechny žáky SZŠ

Odměny žákům za účast na ekonomické olympiádě

Odměny žákům za umístění v turnaji – FLORBAL dívky

Příspěvek žákům na dopravu – turnaj FLORBAL dívky

Příspěvek na odbornou exkurzi žákům 4.B 100Kč/žák

Příspěvek na dopravu – turnaj FLORBAL chlapci

Odměny žákům za účast na olympiádě v ČJK

Příspěvek na odbornou exkurzi žákům 4.A 100Kč/žák

Odměna za vedení účetnictví

Leden 2023

Drobné výdaje na kancelářské potřeby

Příspěvek žákům na dopravu – Ekonomická olympiáda

Odměna žákům a příspěvek na dopravu – FLORBAL dívky krajské kolo

Únor 2023

Odměny žákům za umístění a účast na olympiádě z PSK – školní kolo

Odměny žákům za účast a umístění v olympiádě z KLP – školní kolo

Březen 2023

Odměny žákům za účast na olympiádě v AJN okresní kolo

Příspěvek na dopravu pro žáky 3. ročníků na exkurzi do Prahy – Poslanecká sněmovna

Odměny žákům za účast a umístění v soutěži Setkání s knihou

Příspěvek žákům na dopravu v rámci psychologické olympiády

Příspěvek žákyni 3. ročníku na dopravu na soutěž Ošetřovatelství

Odměna žákyni 3. ročníku za účast a umístění v soutěži Ošetřovatelství

Odměna žákům za účast v soutěži v krokování

Příspěvek žákům na dopravu na olympiádu KLP – krajské kolo

Duben 2023

Odměna žákovi 2. A za výzdobu školy – vlastní výtvarná tvorba

Příspěvek na odbornou exkurzi žákům 3.A – nemocnice České Budějovice

Příspěvek na odbornou exkurzi žákům 3.B – nemocnice České Budějovice

Příspěvek na odbornou exkurzi žákům 1.B – LZS Jihlava

Příspěvek žákům na cestovné – soutěž Miss sestřička

Odměna žákům za 1. místo vlajka pro Tibet

Odměna žákům za reprezentaci školy – soutěž MISS sestřička

Příspěvek žákům na zahraniční zájezd – Slovinsko

Odměny žákům za umístění ve fotografické soutěži EVVO

Květen 2023

Příspěvek na odbornou exkurzi žákům 1.A – LZS Jihlava

Odměny pro žáky – majálesový volejbalový turnaj

Červen 2023

Odměny pro žáky za soutěž v první pomoci

Odměny pro žáky 4. ročníků za vynikající studijní výsledky

Příspěvek pro žáky 4. ročníků na květiny k předávání maturitního vysvědčení

Příspěvek pro žáky 1. a 2. ročníku na exkurzi do Prahy 100Kč/žák

Příspěvek žákům na dopravu – soutěž PRP Jihlava

Odměna pro žáky za reprezentaci školy – soutěž PRP Jihlava

Příspěvek na vstupné pro žáky v rámci návštěvy partnerské školy Zwetl

Odměny pro žáky za reprezentaci v rámci programu ERASMUS+

Odměny pro žáky 1–3. ročníků za studijní výsledky, vzornou docházku a práci pro třídu

 

Kontakt

 

Střední zdravotnická škola J. Hradec

Adresa: Klášterská 77/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Telefon: 384 361 785
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Webová stránka: www.szsjh.cz
Instagram: www.instagram.com/stredni_zdravotnicka_skola
Facebook: www.facebook.com/szsjh
Typ školy: státní
Zřizovatel: Jihočeský kraj

IZO 110 009 762

REDIZO 600019608

IČO 00666718

qr code wwwqr code facebookqr code instagram


Časový harmonogram vyučovacích hodin

Vyuč.hodinaOd Do
0. 7.05 - 7.50
1. 8.00 - 8.45
2. 8.50 - 9.35
3. 9.40 - 10.25
4. 10.45 - 11.30
5. 11.35 - 12.20
6. 12.25 - 13.10
7. 13.15 - 14.00
8. 14.05 - 14.50
9. 14.55 - 15.40
 
 

Spolupráce s nemocnicí

SZŠ spolupracuje s nemocnicí v Jindřichově Hradci už od jejího vzniku. Praktická výuka v nemocnici je realizována v rámci předmětu „Ošetřování nemocných" na všech základních odděleních nemocnice, kde jsou zřízeny školní stanice. Praktického vyučování se účastní studentky a studenti 3. a 4. ročníků, výuku vedou odborné učitelky. Praxe na odděleních probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách, na ranní praxi nastupují od 6,30 hodin.

Spolupráce se zdravotnickým personálem a vedením nemocnice je velmi dobrá. Studentkám a studentům je umožněná praxe i na jiných pracovištích pod vedením sester. S prací na specializovaných pracovištích se seznamují v rámci exkurzí.

Oddělení na kterých probíhá výuka předmětu
„Ošetřování nemocných":

 • Interní oddělení C – ženy
 • Interní oddělení D - muži
 • Chirurgické oddělení A
 • Chirurgické oddělení B
 • Gynekologicko – porodnické oddělení
 • Dětské oddělení

Další spolupracující pracoviště:

 • Neurologie
 • Ortopedie
 • Ambulance – interní, chirurgická, ortopedická
 • Obvodní a dětská zdravotnická střediska
 • Mateřská škola a další.

V rámci exkurzí navštěvujeme odborná pracoviště:

 • Centrální sterilizace
 • Dialýza
 • Oční oddělení
 • ORL, LDN, RTG, CT,
 • Specializované ambulance
 

SZŠ Jindřichův Hradec chce poděkovat všem zaměstnancům nemocnice,
s kterými spolupracuje za vstřícnost a trpělivost při výchově budoucích zdravotnických pracovníků.

Další služby

 • možnost občerstvení – automat na studené nápoje, na bagety a sušenky, automat na kávu
 • možnost zapojení do kroužku první pomoci nebo pěveckého kroužku
 • při příznivém počasí možnost pobytu na školní zahradě (o velké přestávce nebo o volných hodinách)
 • možnost stálého přístupu k počítačům na chodbách školy
 • možnost cvičení ve školní posilovně (po dohodě s vyučující TEV)
 • možnost zapůjčení odborné literatury i beletrie ve šk. knihovně

Školní knihovna

Knihy jsou v naší knihovně rozděleny na 2 základní skupiny:

 • odbornou literaturu
 • krásnou literaturu

Odborná literatura se dále dělí na tyto oblasti:

 • biologie
 • dětské lékařství
 • odb. encyklopedie
 • gynekologie
 • interní obory
 • chirurgické obory
 • léky
 • ošetřovatelství
 • psychologie
 • psychiatrie

K dispozici jsou i odborné časopisy např. Sestra, Florence.

Výpůjční doba

Mgr. Hana Medová

 • čtvrtek: 10:40 - 11:30 hod.
 • pátek: 9:40 - 10:35 hod.

Martina Hryzáková

 • pondělí: 12:25 - 13:10 hod.

Půjčování knih je možné i o velké přestávce po předchozí domluvě.

Stravování

Obědy jsou zajištěny v jídelně zdejšího gymnázia.

Od 1.3. 2021 změna účtu k placení obědů. 
Strávníci musí zadat nový souhlas s inkasem ve prospěch ČSOB na číslo  296968327/0300.

Jídelníček

 

 

Domov mládeže

Od 1. září 2010 jsou studenti naší školy ubytováni na DM SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478/II. 

V průběhu školního roku 2016/2017 proběhla rekonstrukce domova mládeže.
Ubytování a zázemí pro studenty je moderní a příjemné.

prohlédněte si fotografie zrekonstruovaného domova mládeže

Budova domova mládeže je umístěna v bezprostřední blízkosti areálu Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. , což je velmi výhodné při docházení na výuku odborné praxe ve 3. a 4. ročníku.

Studenti jsou ubytováni ve tří a čtyřlůžkových pokojích. Kapacita DM je 71 míst. Studenti mohou využívat klubovny s PC stanicemi (Internet + TV), společenskou a konferenční místnost a plně vybavenou tělocvičnu.


Pro přípravu na vyučování mají studenti k dispozici studovnu. V suterénu je kuchyně s jídelnou zajišťující pro studenty snídaně a večeře.

Ve volném čase je možné navštěvovat celou řadu kurzů, kroužků a knihovnu (výběr cca ze 18 480 svazků).

Bližší informace budou poskytnuty na kontaktu
Bc. Martin Jahoda
vedoucí Domova mládeže Jáchymova
GSM: +420 731 587 230
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Další informace
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Quantcast
OK
Odmítnout